สคบ. เตรียมใช้สัญญาเช่าซื้อรถแบบใหม่ ที่ช่วยลดเงินต้นและดอกเบี้ย เพื่อแก้ปัญหาการเอาเปรียบผู้บริโภค เริ่ม 1 ก.ค. นี้

สคบ. เตรียมใช้สัญญาเช่าซื้อรถแบบใหม่ ที่ช่วยลดเงินต้นและดอกเบี้ย เพื่อแก้ปัญหาการเอาเปรียบผู้บริโภค เริ่ม 1 ก.ค. นี้

     สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือ สคบ. เตรียมประกาศใช้กฎหมายใหม่ เรื่องให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ.2561 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้วันที่ 1 กรกฎาคม นี้ หลังที่ผ่านมาได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม เนื่องจากสัญญาเช่าซื้อค่อนข้างเอารัดเอาเปรียบ  
     ซึ่งประกาศฉบับดังกล่าว ระบุว่า อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี หมายความว่า อัตราดอกเบี้ย สําหรับสินเชื่อเช่าซื้อในลักษณะของการคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก เช่นเดียวกับการคํานวณดอกเบี้ย สินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย โดยคิดดอกเบี้ยจากเงินต้นคงเหลือในแต่ละงวด


     โดยข้อสัญญาที่กําหนดให้ผู้ให้เช่าซื้อคิดเบี้ยปรับในกรณีที่ผิดนัดชําระค่างวดตามสัญญาเช่าซื้อ เกินกว่าอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี บวกร้อยละ 3 ต่อปี แต่ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ส่วนกรณีที่ผู้เช่าซื้อจะขอชําระเงินค่าเช่าซื้อทั้งหมดในคราวเดียว โดยไม่ผ่อนชําระเป็นรายงวดตามสัญญาเช่าซื้อ เพื่อปิดบัญชีนั้น / ผู้ให้เช่าซื้อจะต้องให้ส่วนลดแก่ผู้เช่าซื้อ ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ50 ของดอกเบี้ยเช่าซื้อ ที่ยังไม่ถึงกําหนดชําระบริษัท ยานยนต์สแควร์ กรุ๊ป จำกัด สำนักงานใหญ่
เลขที่ 7 ซอยอินทามระ 33 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร 0-26918130-41
แฟกซ์ 0-2277-6220, 0-2275-6888
yanyonttodays@hotmail.com
 

 

 

 

 

All design and content Copyright © 2015 Yanyont company.

Design by vision square 

UA-85205913-2